Er bedriften forberedt på strengere krav til kildesortering i 2023?

Fra 2023 må de fleste virksomheter forholde seg til endringer i avfallsforskriften som gir strengere regler for kildesortering. Her finner du informasjon om hvordan dette påvirker avfallsløsningen i din bedrift.

 

Hovedregelen vil være at det fra 1. januar 2023 ikke er tillatt å kaste matavfall, plast og hageavfall i restavfallet. Slikt avfall skal kildesorteres og gå til materialgjenvinning. Det er altså ikke lenger tillatt at disse avfallstypene går til energigjenvinning.

 

Kravet gjelder alle virksomheter som har såkalt husholdningslignende avfall. Da er det egentlig bare avfall fra byggeplasser og produksjonsvirksomhet som ikke er omfattet. Men: De skjerpede reglene gjelder for de delene av disse virksomhetene som har kontor eller kantine.

 

Hensikten med økte krav til kildesortering og materialgjenvinning er at vi i 2035 skal materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av husholdningsavfallet vårt. Det samme gjelder lignende avfall fra næringslivet.

Les mer på regjeringen.no om Strengere krav til kildesortering av avfall.

 

Dette sier Avfallsforskriften

Den viktigste endringen i Forskrift om endring i avfallsforskriften er § 10a-5 som treffer de fleste virksomheter:

«§ 10a-5. Plikter for virksomheter som generer husholdningslignende avfall

Virksomheter som genererer husholdningslignende avfall skal sørge for
a. at husholdningslignende matavfall og park- og hageavfall utsorteres ved kildesortering.
b. at husholdningslignende plastavfall som kan materialgjenvinnes utsorteres ved kildesortering. Kildesortering av plastavfall kan erstattes av annen sortering dersom metoden gir minst like høy utsorteringsgrad som ved kildesortering.
c. at utsortert matavfall, park- og hageavfall og plastavfall leveres til materialgjenvinning.

Plikten i første ledd bokstav c gjelder ikke utsortert park- og hageavfall som gjenvinnes ved kompostering ved kilden.»

 

Sjekkliste for strengere kildesortering

Vi har laget en enkel sjekkliste som vi håper kan hjelpe deg å håndtere avfallet ditt riktig, og sikre at din virksomhet tilfredsstiller kravene etter 1. januar 2023. Hvis du kan svare ja på ett eller flere av spørsmålene nedenfor, så er din virksomhet omfattet av endringene i avfallsforskriften og må ha en avfallsløsning for dette.

 

  1. Er min virksomhet berørt av endringene i avfallsforskriften?

Har virksomheten husholdningslignende avfall, er svaret ja. De fleste innenfor varehandel og tjenesteytende næringer vil være omfattet av endringene. Har du kantine og matavfall, vil du uansett være omfattet av endringene.

Du kan svare nei hvis du har avfall som oppstår på byggeplass og kanskje i ren produksjonsvirksomhet.

 

  1. Får vi krav om kildesortering av matavfall?

Hvis du svarer ja spørsmål 1, og du har matavfall fra kantine, tilbereding av mat eller matvarer som f.eks. har gått ut på dato, så må bedriften tilpasse seg kravet og få på plass en løsning for kildesortering av matavfall.

 

  1. Får vi krav om kildesortering av plastavfall?

Hvis du svarer ja spørsmål 1, og du har plastavfall som folie, emballasje, flasker, kanner, brett og lignende, er svaret ja også her, og du må ha en løsning for dette.

 

For rådgivning og hjelp til å finne den beste løsningen for deg så kontakt oss her.

Umbraco CMS fra MarkedsPartner